Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2014

Sumsar
3250 91bc 500
Reposted frombonjourkitty bonjourkitty viatygrysek tygrysek
Sumsar
Chce wiedzieć jak calujesz, bo dostaje świra.
— Pezet
Sumsar
9135 b39a
Sumsar
Sumsar
3280 7ddc
zupa prawdę Ci powie...
Sumsar
5102 ec8d 500
Sumsar
Sumsar
Sumsar
jesień 2
Sumsar
Zadzwoń do mnie za kilka lat
Ja na pewno nie zapomnę jak pozmieniałeś mój świat
— TMK aka Piekielny "Zadzwoń do mnie za kilka lat"
Sumsar
4182 c6b8 500
Stradom, Kraków.
Sumsar
0392 ef8d
Sumsar
Nie zakochuj się w nikim. Dostaniesz uczuć i umrzesz.
— jak właśnie teraz
Sumsar
Sumsar

NIE ZNAM PRZYJEMNOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ MOŻLIWOŚĆ SPANIA. TOTALNE WYGASZENIE ŻYCIA I DUSZY, CAŁKOWITE ODDALENIE WSZYSTKICH BYTÓW I LUDZI, NOC BEZ PAMIĘCI I ILUZJI, BRAK PRZESZŁOŚCI I PRZYSZŁOŚCI.

Sumsar

Kid gets a banana as a prank gift from his parents on his birthday. Look at his excitement. This kid is my hero. 

Sumsar
Nawet sobie nie wyobrażasz , ile rzeczy mówię ci w myślach.
— 21:23
Sumsar
Zabierz ją gdzieś, gdzie wam nic nie trzeba. Pokaż, że nie musi umierać, żeby iść do nieba.
— Rasmentalism
Sumsar
9083 c594
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl